پتروشیمی

انجام  اتوماسیون صنعتی و پتروشیمی

اندازه گیری مقادیر انالوگ و نرم افزار ردینگ دیتا  با سورس سوییس

نصب   سنسورهای اکسیژن  سنسور فشار  سنسور دما  سنسور کانداکتیویته  سنسور pH  سنسور غلظت دیتا لاگر سنسور co2سنسورها

پمپ دوزینگ و پمپ پریستالتیک باخروجی متغیر قابل برنامه ریزی

تحت نرم افزار ویندوز ونصب انواع کنترلر قابل برنامه ریزی pid بادقت 0.1 درجه در دما فشار phنصب میشود

سنسور همیلتون وسنسور متلر مورد استفاده می باشد

تهیه ونصب هر سنسور با خروجی انالوگ ودیجیتال

آنلایز سئو