پمپ پریستالیک دورمتغییر

پمپ پریستالتیک دورمتغییر باقابلیت تعویض شیلنگ وتنظیم سرعت موتور وزمان دهی برای دبی های مشخص

پمپ پریستالیک دورمتغییر